Knitting Stitch Patterns -- Slipped Stitches-- GraniteGranite knitting stitches
how to knit instructions Granite


   Symbol Key

I - knit 1
Q - 1 yarn over, slip 1
J - knit 1 together with the yarn over