Knitting Stitch Patterns -- Slipped Stitches-- GraniteGranite Slipped Stitches image
slip a stitch Granite

Granite Slipped Stitches scheme
ribbed stitch Granite   Symbol Key

I - knit 1
Q - 1 yarn over, slip 1
J - knit 1 together with the yarn over