Knitting Stitch Patterns -- Slipped Stitches-- LinesLines Slipped Stitches image
free scarf knitting patterns Lines

Lines Slipped Stitches scheme
free sewing patterns Lines   Symbol Key

I - knit 1
- purl 1
L - slip 1 stitch, yarn in front of needle
J - slip 1 stitch, yarn in back of needle