Knitting Stitch Patterns -- Rib Stitches-- Lace Rib 3Lace Rib 3
 knitting stitches

how to knit instructions Lace Rib 3   Symbol Key

I - knit 1
- purl 1
O - 1 yarn over
\ - slip 1, knit 1, pass the slipped stitch over
~ - purl 2 together