Knitting Stitch Patterns -- Slipped Stitches-- ArmorArmor knitting stitches

how to knit instructions Armor   Symbol Key

I - knit 1
J - slip 1 stitch, yarn in back of needle