Knitting Stitch Patterns -- Slipped Stitches-- ArmorArmor Slipped Stitches image
knitting patterns for beginners Armor

Armor Slipped Stitches scheme
new knitting stitch library Armor   Symbol Key

I - knit 1
J - slip 1 stitch, yarn in back of needle