Knitting Stitch Patterns -- Slipped Stitches-- Armorknitting patterns for beginners Armor

new knitting stitch library Armor   Symbol Key

I - knit 1
J - slip 1 stitch, yarn in back of needle